Algemene Voorwaarden

Perintravel Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene Reisvoorwaarden van Persintravel (handelsnaam: Persintravel) zijn geschreven om jou te informeren over jou rechten en plichten die betrekking hebben op jou reis naar Iran.

Artikel 1. Boeking & Betalingsvoorwaarden

Binnen 7 dagen nadat de reis als definitief is bevestigd door Persintravel, ontvangt de reiziger een declaratie.
De reiziger dient een aanbetaling van minimaal 20% van het totaalbedrag over te maken op het bankrekening van Persintravel. De boeking is pas definitief wanneer de aanbetaling is overgemaakt. Uiterlijk 12 weken voor het vertrek dient een betaling van 50% van de totaalbedrag te zijn bijgeschreven op het rekenignummer van Persintravel. Uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum moet het restante 30% van totale bedrag bij ons binnen zijn.

Voor het gemak van de reiziger worden de betalingstermijnen op het declaratie uitdrukkelijk vermeld. Voor excursies die minder dan 6 weken voor vertrek worden geboekt geldt dat het totale bedrag binnen 7 dagen na het boeken dient te worden overgemaakt. Indien de verschuldigde betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang door Persintravel worden ontbonden. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden vermeld in de reisvoorwaarden onder nr. 3 van toepassing.

Bij groepsreizen wordt de reis automatisch als definitief bevestigd, indien er in totaal 6 personen middels boekingsformulieren de reis hebben geboekt. Bij minder dan 6 geboekte reizigers wordt de reis definitief indien alle reizigers schriftelijk danwel mondeling akkoord zijn gegaan met het nieuwe aantal reizigers en de aangepaste prijs op basis van het kleinere aantal reizigers.

Artikel 2. Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk te gebeuren door een e-mail te sturen naar contact@persintravel.com.
Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de brief. De reiziger is dan het volgende verschuldigd: 
- vanaf het moment dat de reis als definitief is bevestigd door Persintravel tot 42 dagen voor vertrek kun je de reis annuleren ten kosten van: 25% van de overige reissom.  
- van 42 tot 28 dagen voor vertrek kun je de reis annuleren ten kosten van:  50% van de overige reissom
- van 28 tot 21 dagen voor vertrek kun je de reis annuleren ten kosten van: 75% van de overige reissom
- vanaf 21 dagen dagen voor vertrek kun je de reis annuleren ten kosten van: de gehele overige reissom
Uitzondering: bij het boeken van vluchten geldt vaak 100% kosten, meteen na het boeken, zie hiervoor de factuur. Dan geldt bij annuleren de gehele reissom van het vliegticket en daarnaast de bovenstaande regels voor de overige reissom.

Artikel 3. Reissom

De in het programma en offerte genoemde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de in het programma genoemde diensten en voorzieningen. Wanneer de reiziger wijzigingen in het geboden programma wenst (zoals andere vluchten), kan deze dit schriftelijk kenbaar maken. Persintravel spant zich in om de wensen te accommoderen. De bijkomende boekings-en wijzigingskosten komen voor rekening van de reiziger. De bedoelde wijziging maakt deel uit van de reisovereenkomst na schriftelijke bevestiging van de reisorganisator.

De prijzen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, belastingen en heffingen zoals die bekend waren op het moment van het maken van het programma. De reisorganisator behoudt zich het recht voor de reissom te verhogen bij ingrijpende prijsstijgingen. (Bijvoorbeeld bij verhoging van de dollarkoers, wanneer er een BTW toeslag op reizen van kracht wordt, bij extra toeslagen op vluchten). De reiziger wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10 % kosteloos binnen 10 dagen schriftelijk te annuleren.

Artikel 4. Uitvoering

We proberen alle reizen uit te voeren conform de verwachtingen die je redelijkerwijs van deze reizen mag hebben. Vooraf krijgen de reizigers een programma, waarin zij alle informatie kunnen lezen. Er wordt van de reiziger verwacht te allen tijde bij de groep te blijven en het programma te volgen. Indien men hiervan wil afwijken, moet dat besproken worden met Persintravel. Door de bestemmingen die wij aandoen hebben de reizen een avontuurlijk karakter.

Dingen veranderen in de loop van het seizoen, visumregels worden aangescherpt, plotseling is er sprake van een onvoorziene belasting, toeslag, etc. Zijn er feiten of dingen die tijdens de reis echt anders zijn dan je op grond van onze informatie mocht verwachten, laat dit dan duidelijk en tijdens de reis weten aan ons weten, zodat we ter plekke kunnen zoeken naar een oplossing. Het is mogelijk op een andere datum dan de geplande bij de groepstour aan te sluiten. Reizigers zijn dan zelf verantwoordelijk om op de vooraf genoemde tijd en plaats aanwezig te zijn. De prijs van de vliegtickets wordt in dat geval van de totaalprijs afgetrokken. Persintravel stelt zich open alle opties met de reiziger te bespreken.

Alle afspraken moet wel schirftelijk zijn vastgestelf met Persintravel. Voor reizigers die een totaalpakket boeken, is Persintravel volledig verantwoordelijk voor al het vervoer, zowel de vluchten als transfers. Wanneer er voor een andere optie gekozen wordt, wordt dat eerst besproken met de reiziger. Wij verwachten van onze reizigers dat ze de informatie op onze website hebben doorgenomen en voldoende zijn voorbereid, bijvoorbeeld het hebben van de juiste visa, verzekeringen, vaccinaties en het in acht nemen van de kledingvoorschriften.

Artikel 5. Groepsgrootte

Voor onze groepsreizen hanteren we een minimum van Zes reizigers en maximaal Zestien. Mocht dit aantal niet gehaald worden dan wordt men hier uiterlijk, maar meestal ruim ervoor, 3 weken voor de datum van vertrek over geïnformeerd. Mocht de reis uiteindelijk niet doorgaan dan vindt volledige restitutie plaats van alle betaalde gelden. Het genoemde minimum en maximum bij groepsreizen is niet absoluut. Een enkele keer kan hiervan afgeweken worden.

Artikel 6. Verplichtingen van de reisorganisatie

De reisorganisatie is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de overeenkomst. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de reisorganisatie in redelijkheid bij de reiziger heeft gewekt. Bij de beoordeling hiervan dient rekening gehouden te worden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van: tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van de gezondheidsconditie van de reiziger; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend; overmacht situaties zoals wijzigingen in vluchtschema’s, oorlogssituaties, natuurrampen, stakingen, politieke omstandigheden; diefstal, verlies, schade van eigendommen; ziekte van de reiziger; schade waarvoor reis-en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden; invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden; het door de reiziger handelen in strijd met de wet van het te bezoeken land en het in bezit hebben van stoffen verboden door het land; kennelijke fouten in het reisprogramma; fouten gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 7. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de reisuitvoering (zoals ziekte, handicap, leeftijd) bij de aanmelding kenbaar te maken. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisatie en/of de reisbegeleiding ter plekke op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de aanwijzingen. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, of hierdoor de deelnemers van de groep of de organisatie in gevaar brengt, kan deze van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Eventuele klachten dienen altijd eerst met de reisbegeleider besproken te worden. 

Artikel 8. Informatie op de website

Op onze website staan onze reizen zo goed mogelijk beschreven, echter reizigers kunnen hier geen rechten aan verlenen. De informatie kan Persintravel te allen tijde veranderen, maar zal geen grote gevolgen hebben voor de reizigers.

Artikel 9. Reisdocumenten

De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van alle verplichte reisdocumenten, zoals geldig paspoort en visum.  Voor alle reizen geldt; paspoort vereist, het moet na terugkomst in Nederland nog zeker 6 maanden geldig zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de reiziger geheel aansprakelijk voor alle eruit voortvloeiende kosten en/of het geheel of gedeeltelijk niet kunnen deelnemen aan de reis. Informatie omtrent de verplichtingen van visa wordt door de reisorganisator verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instellingen te worden gecheckt.

Artikel 10. Reisverzekering

Persintravel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van goederen, kosten door ziekte of andere onverwachte zaken. De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp en bijstand te verlenen aan de in nood verkerende reiziger.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden.

Artikel 11. Force majeur

Wijzigingen van vluchtschema’s en dienstregelingen kunnen van invloed zijn op de reisduur en het reisschema. De reiziger heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de reiziger geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Indien als gevolg van de vertragingen en/of wijzigingen de reisduur wordt verlengd, komen de extra kosten voor logies voor eigen rekening.

Als gevolg van overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, natuurrampen, weersomstandigheden en onvoorziene lokale omstandigheden, die samenhangen met het avontuurlijke karakter van de reis, kan de route, de accommodatie of het vervoer van een reis gewijzigd worden. De reisorganisatie zal ervoor zorgen dat het originele karakter van de reis zoveel mogelijk behouden zal blijven. Indien de noodzakelijke wijzigingen voor de aanvang van de reis bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Wanneer een reis geannuleerd moet worden in geval van overmacht zoals natuurrampen, protesten, epidemieën, revolutie, terroristische aanslagen, visaweigering, stakingen, zwaarwegende politieke onrust, oorlog of andere incidenten, kan de reisorganisator geen gelijkwaardig alternatief aanbieden, aangezien de reisorganisatie één land als bestemming heeft.

Daarnaast is de reisorganisatie niet aansprakelijk voor financiële schade middels betaalde facturen of anderszins in gevallen van overmacht zoals natuurrampen, visaweigering, stakingen, zwaarwegende politieke onrust en oorlog. De reisorganisatie maakt namelijk voor aanvang van de reis al kosten in Nederland en in het land van bestemming. Daarom is het afsluiten van een verzekering die de bovenstaande situaties dekt sterk aangeraden.

De stichting GGTO

De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op via:

Webadres: www.persintravel.com
Emailadres: contact@persintravel.com
Telefoonnummer: +31(0) 614268342
KvK nummer: 67844081
BTW nummer: 230911766B01
Bankrekeningnummer: NL42 INGB 0007 5789 41

Tot slot

Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap is bepalend. Ook jij bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen je rekening te houden met jou medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met jou. Door rekening met elkaar te houden voorkomt je irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op jou vakantiebeleving.

Veel plezier in Iran!


We zijn aangesloten bij

Ggto
Calamiteiten%20fonds
Vvkr
Lees onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie.